Statuten KLSV vzw

Statuten

Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersvebond vzw

Hoofdstuk I: Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1: De vereniging is genaamd "Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersverbond", afgekort "KLSV" en is aangesloten bij de K.B.V.B. onder het stamnummer 6315.

Artikel 2: De maatschappelijke zetel is gevestigd te (13 oktober 2006 - 3020 Herent, Den Bremt 35), of op elke andere plaats door de raad van bestuur aan te duiden.

Artikel 3: De vereniging heeft tot doel het beoefenen en vervolmaken van het scheidsrechteren. De vereniging streeft naar de verwezelijking van dit doel door alle middelen en mag hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, elke handeling verrichten dienaangaande. De vereniging kan zich aansluiten bij elke andere vereniging met een gelijkaardig doel.
Hoedanigheid als lid van de K.B.V.B.
De vereniging verbindt er zich toe de statuten en de reglementen van de K.B.V.B. na te leven. Elke werking of strekking tegen de belangen van de K.B.V.B. wordt verbannen. Elke bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met de reglementen van de K.B.V.B. wordt door deze als nietig beschouwd.

Artikel 4: De v.z.w. wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Lidmaatschap, verplichtingen

Artikel 5: De vereniging is samengesteld uit de stichtende leden, uit de personen die nadien als effectieve leden aangenomen zullen worden en uit ereleden. Het aantal leden mag niet lager zijn dan vijf. Om als actief lid aangenomen te worden, moet men het examen van scheidsrechter afgelegd hebben en lid zijn van de K.B.V.B. Een gewezen scheidsrechter kan actief lid worden of blijven indien die persoon deel uitmaakt van een Comité of Commissie in de schoot van de K.B.V.B., of indien die persoon drager is van een onderscheiding (bondserepenning, lid van verdienste, erelid K.B.V.B., enz...), of indien die persoon tenminste tien jaar lid is van de vereniging.

Artikel 6: De leden betalen een jaarlijks lidgeld, een bedrag dat het Bestuur voorstelt en door de Algemene Vergadering wordt bekrachtigd. Het lidgeld dient te worden betaald voor aanvang van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. Een actief lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt van ambtswege geschrapt van de ledenlijst.
Aanpassing van 20 oktober 2003 -  Bepaling lidgeld
Op voorstel van de Raad van Beheer bekrachtigt de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 oktober 2003 het lidgeld op het bedrag van 20 (twintig) Euro per jaar.

Artikel 7: Ereleden mogen met goedkeuring van het Bestuur worden aangenomen, mits betaling van een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door het Bestuur.

Artikel 8: Een lid zal worden uitgesloten voor voor gestelde handelingen die nadelig zijn voor de vereniging of voor de K.B.V.B. De uitsluiting wordt van kracht na de beslissing met een tweederde meerderheid in het Bestuur en na bevestiging van de Algemene Vergadering, met een tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De stemming met betrekking tot uitsluiting van een lid door de Algemene Vergadering is geheim. Een uitgesloten lid kan na een termijn van één kalenderjaar schriftelijk verzoeken om opnieuw als lid aanvaard te worden. Het Bestuur beslist soeverein over het ingediende verzoek. Een wederopgenomen lid dient het lidgeld van het verlopen jaar alsnog te vereffenen.

Artikel 9: Elk lid verzaakt, louter door zijn toetreding, elk beroep op de rechtbanken voor elk geschil met de vereniging of met de leden van het Bestuur, als enkeling of als orgaan optredend voor de vereniging.

Artikel 10: Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden. Het ontslag moet bij de raad van Bestuur ingediend worden per aangetekende brief. De beslissing moet niet gemotiveerd worden.

Hoofdstuk III: Raad van Bestuur

Artikel 11: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minstens drie leden, benoemd en afzetbaar door de Algemene Vergadering. De bestuurders worden gekozen voor een termijn van twee jaar, hernieuwbaar voor een onbeperkt aantal termijnen van telkens twee jaar mits goedkeuring door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit gebeurt op de eerstvolgende Bestuursvergadering volgend op de Algemene Vergadering en dit onder voorzitterschap van het oudst verkozen bestuurslid. Een mandaat in de raad van Bestuur is onbezoldigd.

Artikel 12: Een bestuurlid kan ontslag nemen uit de Raad van Bestuur door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslagnemend Bestuurslid kan worden vervangen door een gecoöpteerd Bestuurslid die de rest van de bestuurstermijn van het ontslagnemend Bestuurslid overneemt. De coöptering van het nieuwe Bestuurslid dient te worden bekrachtigd op een Buitengewone Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Artikel 13: Ieder Bestuurslid is verplicht de blauwe kaart van de K.B.V.B. (beheerder) te ondertekenen.

Artikel 14: De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen. Alles wat door de onderhavige statuten, door de wet of door de reglementen van de K.B.V.B. niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De rechtsgedingen in naam van de vereniging worden door de Raad van Bestuur gevoerd.

Artikel 15: De Raad van Bestuur houdt zitting telkens als de belangen van de vereniging dit vereisen, maar minstens eenmaal per maand. Van de zittingen worden notulen opgemaakt die de handtekening van de voorzitter en de secretaris dragen. Om geldig te kunnen beslissen moet minstens de helft van de Bestuursleden aanwezig zijn, beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen tenzij onderhavige statuten of wettelijke bepalingen een ander stemquorum vereisen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend

Artikel 16: Een Bestuurslid van de vereniging mag tegelijkertijd geen Bestuursmandaat bekleden in een andere, bij de K.B.V.B. aangesloten scheidsrechtersvriendenkring.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 17: De Algemene Vergadering heeft de meest uitgebreide macht om alle verrichtingen die de vereniging aanbelangen, uit te voeren. Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden, zelfs voor diegenen die op de Algemene Vergadering afwezig waren.

Artikel 18: De volgende bevoegdheden zijn uitsluitend voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Het wijzigen van de statuten van de v.z.w., het benoemen en ontslaan van beheerders, het uitsluiten van leden, het goedkeuren van de jaarrekening en begroting, de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Artikel 19: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij afwezigheid, door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Indien beide afwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door het oudst aanwezige Bestuurslid. Het Bureau van de Algemene Vergadering wordt gevormd door de Voorzitter (of diens plaatsvervanger in geval van afwezigheid) en de Secretaris en twee, door de Algemene Vergadering aan te duiden stemopnemers.

Artikel 20: Alle leden hebben gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering en ieder lid kan enkel zichzelf vertegenwoordigen. Beslissingen op de Algemene Vergadering worden genomen met een normale meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 21: Uitzonderingen op het aanwezigheidsquorum en stemquora.
Stemmingen betreft de ontbinding van de vereniging, het aangaan van een fusie met een gelijkaardige vereniging of de uitsluiting van een lid (cfr. Artikel 8 van deze Statuten) vereisen een tweederde meerderheid. Voor de ontbinding of fusie is tevens de aanwezigheid van tweederde van de leden vereist. Wordt dit aanwezigheidsquorum niet gehaald bij de Algemene Vergadering dan zal, binnen de periode van één maand volgend op de Algemene Vergadering, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden dewelke dan zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. De stemmingen die een tweederde meerderheid vereisen zijn geheim.

Artikel 22: Alle leden worden schriftelijk tot de Algemene Vergadering opgeroepen. In de oproepingsbrief worden volgende punten vermeld: plaats en tijdstip van de Algemene Vergadering, agenda van de Algemene Vergadering, eventuele voorstellen tot statutenwijziging en een lijst met Bestuursleden wiens mandaat afloopt. De oproepingsbrief wordt per gewone brief aan de leden toegestuurd ten laatste 10 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering plaatsvindt

Artikel 23: De Algemene Vergadering kan enkel beslissen over agendapunten vermeld in de oproepingsbrief.

Artikel 24: De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op een plaats en datum vastgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is echter verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering te houden wanneer één vijfde van de leden hierom schriftelijk verzoekt. Dit verzoek dient alle punten te vermelden die door deze Buitengewone Algemene Vergadering moeten worden behandeld. De Raad van Bestuur heeft het recht om bijkomende punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen.

Artikel 25: De Raad van Bestuur kan autonoom beslissen om een Buitengewone Algemene Vergadering in te richten telkens wanneer de belangen van de vereniging dit vereisen. De oproepingsprocedure voor een Buitengewone Algemene Vergadering is dezelfde als voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Hoofdstuk V: Rekeningen, begroting

Artikel 26: Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten. De Raad van Bestuur maakt de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgende jaar op. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Het toezicht op de financiën van de v.z.w. wordt opgedragen aan twee Commissarissen die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt aangeduid uit haar leden.

Artikel 27: Afwijking op het eerste maatschappelijk jaar: het eerste maatschappelijk jaar zal aanvang nemen op 1 september 2003 en zal eindigen op 31 december 2004

Hoofdstuk VI: Ontbinding

Artikel 28: De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken in de voorwaarden bepaald bij de wet van 27 juni 1921. De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemd twee vereffenaars. Het eventueel batig saldo zal bij ontbinding toegekend aan een liefdadig werk of aan een vereniging met een gelijkaardig doel als onderhavige vereniging. De keuze van een liefdadig werk dient te worden bekrachtigd door het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B.

Hoofdstuk VII: Slotbepalingen

Artikel 29: Voor alles wat bij deze statuten niet is voorzien, blijven de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.